O projekte

"Melléktermékek, mint energiaforrások / Vedľajšie produkty ako zdroj energie"
Kód projektu: HUSK/0801/2.1.1/0200

PREDSTAVENIE MIESTA REALIZÁCIE A ZARIADENIA DOTKNUTÉHO PLÁNOVANOU INVESTÍCIOU

        Miestom realizácie je budova v poľnohospodárskom areáli, nachádzajúca sa mimo intravilánu obce. V dosiahnutí cieľov projektu vo veľkom miere pomáha priestorové umiestnenie miesta realizácie investície, jej blízkosť k hranici. Budova bola postavená v roku 1948 Budova dotknutá rozvojom, stará budova s patinou používaná na spracovanie obilia by slúžila, popri rekonštrukcii zariadení predstavujúcich dávne technológie, na predstavenie najmodernejších ekotechnických zariadení, zariadení demonštrujúcich spracovanie biomasy ako obnoviteľného zdroja energie. Budova je postavená v tradičnej štruktúre, so suterénom, prízemím s dvoma poschodiami, s vysokou strechou. Pozostáva z jedného bočného krídla, ktorá je zastavaná. V súčasnosti stav budovy je zhoršujúci, technický stav nevyhovujúci. Budova odkázaná na rekonštrukciu v jej súčasnom stave funkčne nevyhovuje k odborným požiadavkám, z pohľadu mnohých parametrov zaostáva za platnými technickými a inými normami. Budova je však dobre prístupná, sú zabezpečené potrebné podmienky na parkovanie. Potrebné inžinierske siete sú k dispozícii, a územie je v dlhodobom prenájme. Nehnuteľnosť po prestavbe a modernizácii je vhodná na zabezpečenie potrebnej prezentačnej a vzdelávacej funkcie a na umiestnenie k tomu potrebnej technológie. V jej bezprostrednom okolí je vyriešené uskladnenie technologických zásob a finálneho výrobku. Plánovaný rozvoj dobre zapadá do toho „živého“ poľnohospodárskeho prostredia, v ktorom plánujeme predstaviť možnosti využívania poľnohospodárskych vedľajších produktov ako hodnôt skrývajúcich sa v obnoviteľných zdrojoch energie.

ANALÝZA OČAKÁVANÝCH VPLYVOV PROJEKTU

  • Vytvorené centrum znamená príjem pre okolitých podnikateľov, cez odplatu vyplácanú za preberaných spracovateľných vedľajších produktov,
  • môže podporiť zmenu štruktúry poľnohospodárstva, čo priaznivo ovplyvní zlepšenie kvality vidieckeho života a udraženie obyvateľstva v mieste,
  • Prevádzka daného projektového zariadenie dáva možnosť na zamestnanie dvoch pracovníkov,
  • uskutoční sa na mieste premena vzniknutého materiálu na energiu,
  • zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v regióne,
  • podporí osamostatnenie, decentralizáciu v oblasti zásobovania región energiou,
  • cez informačno-vzdelávaciu činnosť môže zameniť čoraz väčšie množstvo fosílnych palív, týmto sa môže znížiť závislosť od energetického importu tradičných zdrojov energie,
  • znížia sa náklady importu, tým sa môže zlepšiť rovnováha platobnej bilancie.


Prestavenie spoločenského, hospodárskeho prostredia z hľadiska projektu

        V posledných rokoch sme mohli byť svedkami ožitia hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom. Posilnila sa spolupráca z pohľadu investícií, hospodárskej spolupráce, dodávateľských sietí, obratu zahraničného obchodu, ako aj na trhu pracovných síl. Významnejšie hospodárske ukazovatele týchto dvoch susedných štátov a indikátory trhu pracovných síl ukazujú na to, že obyvatelia na obidvoch stranách hranice čelia podobným problémom.
Niektoré okresy Košického kraja, prvotného cieľového územia projektu sú takisto zasiahnuté vplyvmi úpadku priemyslu, vysokej nezamestnanosti, ochudobnenia, ako územia Stredného Zadunajska a Východného Maďarska v blízkosti hranice. Projekt je zameraný na rozvoj z hospodárskeho hľadiska periférneho regiónu, ocitnutého v ťažkej situácii výsledkom samoposilujúceho sa špirálu odštartovaného hospodárskymi ťažkosťami. Tento vplyv sa v prvom rade prejavuje v pohraničných oblastiach a stelesňuje sa v ochudobnení obyvateľstva, vo vysokej miere nezamestnanosti, vo veľmi vysokej miere dlhodobo nezamestnaných a v čoraz zvyšujúcej sa segregácii rómskeho obyvateľstva.
        Popri úpadku priemyslu aj zánik pracovných miest v poľnohospodárstve zasiahol slovenské územie dotknuté plánovaným rozvojom. Počet poľnohospodárskych zamestnancov v rokoch 1988-2001 klesol v týchto oblastiach vo väčšej miere, ako v regióne, ako celoštátne. V 90-tych rokoch pozíciu vidieckeho obyvateľstva regiónu na trhu práce teda neovplyvnili negatívne len dôsledky priemyselného úpadku, ale aj zníženie potreby pracovných síl v poľnohospodárskej výrobe rozpadnutím poľnohospodárskych družstiev, dovtedy zabezpečujúcich živobytie. Z vidieka dochádzajúcim obyvateľom teda zanikli pracovné miesta v blízkom meste, v obci v takmer tom istom čase. A toto viedlo u významnej skupine vidieckeho obyvateľstva k zhoršeniu relatívnej príjmovej pozície v porovnaní s priemerom regiónu, k ochudobneniu a k trvalému vytlačeniu z trhu práce.
Významnou pozitívnou zmenou týkajúcej sa cieľového územia je maďarsko-slovenská hranica, stávajúca sa iba virtuálnou hranicou. Predtým umelo prerušené hospodárske a spoločenské vzťahy sa môžu oživiť, tým sa rozšíria príležitosti žijúcim na obidvoch stranách hranice a zvýši sa ich blahobyt.