Partneri

Predstavenie maďarského partnera plánovaného na zapojenie do projektu

        Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (Združenie kultúry životného prostredia v Ostrihome) bolo založené v roku 1994. Svoju činnosť vykonáva v Ostrihome a v jeho okolí, jeho cieľom je zbieranie informácií o environmentálnych problémoch územia a ich uverejnenie, rozvíjanie environmentálneho povedomia. Združenie organizuje akcie a programy na odstránenie problémov, na šírenie foriem správania a techník s cieľom predchádzania a zmiernenia týchto problémov. V záujme dosiahnutia týchto cieľov spolupracuje s inými spoločenskými organizáciami, s oficiálnymi inštitúciami ochrany životného prostredia a s odborníkmi, vzdelávacími inštitúciami a miestnymi samosprávami. Združenie vytvára a prevádzkuje také zariadenia, ktoré zabezpečujú realizáciu programov environmentálnej výchovy, prieskum stavu životného prostredia, predstavenie environmentálne priaznivých technických nástrojov, osvojenie prírodu šetriacich postupov.

Združenie kultúry životného prostredia v Ostrihome
(Esztergomi Környezetkultúra Egyesület)
http://www.ekoku.hu/